HAKKIMIZDA


YÖNETİM KURULU


Başkan
Ümit Zeybek

2. Başkan
İlhan Yaylım

Muhasip Üye
Ali Osman Gürol

Sekreter
Müjdat Aytekin

Üyeler
Cem İsmail Küçükali

Denetim Kurulu
Arzu Ergen
Özlem Küçükhüseyin
Özlem Timirci Kahraman

 

 

 

TÜRK MOLEKÜLER TIP DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

 

MADDE: 1- DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ:

a) Derneğin adı “ Türk Moleküler Tıp Derneği- 10.08.2004 tarih ve 01158 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile 2908 sayılı yasanın 65. maddesine göre Türk kelimesi kullanma izni verilmiştir.

b) Merkezi “İSTANBUL .Derneğin Şubesi vardır.

 

MADDE:2- Derneğin Amacı

Ulu Önder Atatürk’ ün “Beni Tür Hekimlerine emanet ediniz “ ilkesinden hareketle Modern Tıbbın tüm dallarında faaliyet gösterir. Bu amaçla çalışma ve faaliyet alanı ile hizmet konuları: Moleküler Tıp Alanında faaliyet gösteren bilim adamlarına öğrenim, eğitim ve çalışmalarında katkıda bulunacak şekilde tanıtma, yayma uygulamasını temin edecek faaliyetlerde bulunmak, bu yolla tıp sanatının ilerlemesine, toplum sağlına hizmet etmek ve faydalı olmaktır.

Ayrıca moleküler tıp alanında çalışan bilim adamlarının ülkemizde ve yurt dışında en iyi şekilde temsil edilebilmeleri için her türlü bilimsel ve idari ilişkiler kurar, temsil eder, destekler.

Bu amaçları gerçekleştirmek için :

1- Moleküler Tıp alanında ulusal ve uluslar arası kongreler, bilimsel konferans, kurs, seminer, sempozyum ve benzeri bilimsel konu ile ilgili toplantılar düzenler. İlgili Türk ve Yabancı bilim adamlarını davet eder. Yurt içinde ve Yurt dışında konusu ve amacı ile ilgili diğer bilimsel dernek ve kuruluşlara üye olur, yurt içinde ve yurt dışında faydalı gördüğü veya bilimsel toplantılara katılır.

Yurtdışındaki bilimsel dernek ve teşekküllerle yapılacak temas ve işbirliğinde yönetim kurulu, dernekler kanununun ilgili maddelerindeki yükümlülükleri yerine getirmek zorundadır.

2- Türkçe ve yabancı dillerde amacı ile ilgili dergilere abone olur, kitaplar alır, üyelerinin faydalanması için kütüphane tesis eder.

3- Moleküler Tıp alanındaki bilgilerin eğitimi ve araştırma alanlarında kullanılması ve alanlarda çalışan veya ilgilenenlere tanıtılması ve yayılmasını gerçekleştirmek için mecmua, broşür, kitaplar yayınlar. Türk ve Yabancı yazarların bilimsel eserlerinden faydalı gördüklerinin yayın hakkını alır ve neşreder. 

4-Derneğin amaç ve Hizmetlerini gerçekleştirmeye yönelik gelir artırıcı yardım toplama 

işlerini, 5253 ve 2860 Sayılı Kanunları esasları çerçevesinde, bağış ve yardım toplamak.

5-Derneğin amaç ve Hizmetlerini geliştirmeye yönelik gelir artırıcı, Gerek Derneğin taşınır ve taşınmaz malları üzerinde işletme kurmak,kiralamak veya kiraya vermek, Derneğe ait Tesisleri kullanma, Kiralamak ve İşletebilmek için Dernek Yönetim Kurulunca onaylanacak olan Kira Sözleşmelerindeki kayıt ve şartlara uymak suretiyle yapmak.Kamu kurum ve kuruluşlarına ait yerleri kiralamak,işletmeye açmak,

6-Dernek amaç ve hizmetlerini Gerçekleştirmek için; Lokal, Kantin, çay ocağı, kafeterya, çiçek evi gibi sosyal tesisler açıp işletmek veya kiralamak veya kiraya vermek, Sağlık hizmetinde kullanılan Bilimsel laboratuarlar. Tomografi, MGR, Ultrasonografi, röntgen,fotokopi çekimi,Mamografi tibbi konularda kamu kurum ve kuruluşları ile özel ve tüzel kuruluşlar la da anlaşma yaparak çalıştırmak, gereğinde kiralayıp gelir elde etmek, Dernek aktifinde bulunan makine ve cihazları ile demirbaşları gerektiğinde kiraya verebilir ve bu amaçla gelir elde edebilir,

7-Moral takviyesi için, konserler, geziler, Seminerler, temsiller, piknikler tertip etmek, film gösterileri düzenlemek,

8-Bölgemiz ve bağlı kuruluşlarında, spor, müzik, folklor, güzel sanatlar gibi faaliyetleri düzenlemek, Kreş ve bakımevi kurulmasına ve çalışmalarına maddi ve manevi destek sağlamak,

9- Maddi durumu iyi olmayan ,Hastalara maddi ve manevi destek olmak,

10-Dernek bünyesinde veya iktisadi işletmesinde mevcut yasalar çerçevesinde gereksinim duyduğu her türlü elaman istihdam edip çalıştırabilir. Gerektiğinde yasalar çerçevesinde mevcut personelin hizmet akitlerine son verebilir.

11-Dernek için gerekli taşınır ve taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması, kiralanması ile Gelir ve giderlerinde kullanabilir.

12-Amaç ve Hizmet konularına yönelik diğer çalışmaları kanunlar dahilinde yapmaktadır.

13-Üyelerine sağlık hizmeti sunmak için gerekli personeli istihdam eder ve giderlerini karşılar.

13-Dernek; ortaklıklar ve İktisadi işletmeler kurar ve işletir. Dernek sandık ve vakıf kurabilir veya kurulmuş yada kurulacaklara katılabilir. İktisadi İşletmelerden sağlanan ve kurumlar vergisi ve diğer yasal kesintiler ödendikten sonra kalan kar Derneğin amaçları doğrultusunda harcanır.

 

MADDE: 3 - DERNEĞİN KURUCULARI

(Derneğin kurucular listesi en son sayfadadır.) 

 

MADDE: 4- DERNEĞE ÜYE OLMA;

Moleküler Tıp Biliminde Yüksek lisans veya Doktora yapmış veya Moleküler Tıp Biliminde öğretim üyesi, görevlisi olarak çalışan veya çalışma konuları moleküler Tıp Bilimi kapsamında olanlardan :

a) Fil ehliyetine sahip gerçek ve tüzel kişiler ile Türkiye’de yerleşme hakkına sahip yabancılar derneğe üye olabilirler.

b) Yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, Dernek yönetim kurulunca en az 30 gün içinde karara bağlanır ve sonuç yazı ile başvuru sahibine bildirilir. Genel Kurul, üyeliğe kabul veya üyelikten çıkarılma hakkında son kararı verir.

c) Dernek üyeleri eşit haklara sahiptirler. Dernek üyeleri arasıda dil, ırk, cinsiyet, renk, din, mezhep, aile, zümre ve sınıf farkı gözetemez; eşitliği bozan veya bazı üyelere bu sebeplerle ayrıcalık tanıyan uygulamalar yapamaz.

d) Hiç kimse, bir Derneğe üye olmaya ve hiçbir Dernek de üye kabul etmeye zorlanamaz.

e) Üyelik Türleri:

Dernek üyesi (Asil üye); Seçme ve seçilme hakkına sahip olup aidat ödeyen ve Tüzük hükümlerini kabul eden ve Derneğin hizmetlerini geliştirmek amacını benimseyen üyelerdir. Üyeliğin gerektirdiği her türlü hükümleri üstlenmiş ve üyelik sorumluluğu ile haklarından yararlanan üyedir. Üyenin hakları, gereken koşulları içermek kaydıyla her türlü göreve aday olmak ve oy kullanmak hükümlülükleri ise özel ve genel kurul toplantılarına katılmak, ödentilerini zamanında ödemek, amaç ve hizmet konularına bağlı olarak gereken çabayı harcamak ve Derneğin toplum içindeki olumlu görüntüsünü sürdürmek ilkelerini içerir.

 

Fahri üye (Onursal Üye), Derneğe amaç ve hizmet konularına sevgi ve saygıları bulunanlar arasından en az iki üyenin önerisi ve Yönetim Kurulunun kararı ile seçilen fahri nitelikli üyeliktir. Üyeliğe kabulleri hakkında son kararı Genel Kurul verir. Onursal üyeler organlara seçilme ve seçme haklarına sahip olmayıp, Dernek bütçesinde öngörülen ödentiyi ödemekle yükümlü değildirler.Ancak kendi istekleri doğrultusunda ödenti yapabilirler.

Herhangi bir şekilde daha önce kurulmuş bir derneğin fesh olması, kapatılması yada derneğimizle, birleşme için karar alan diğer bir derneğe ait mal varlığını derneğimiz bünyesine geçirirse, o derneğin üyeleri de devir tarihi itibari ile doğrudan yönetim kurulu kararı ile üyeliğe kabul edilebilir.

 

MADDE 5:- ÜYELİKTEN ÇIKARILMA VEYA ÇIKMA

a) Hiç kimse Derneğe üye olmaya veya üyelikte kalmaya zorlanamaz. Her üye eşit haklara sahip olup, istediği zaman yazılı müracaatla Dernek’ten istifa edebilir. Ancak geçmişteki üye aidatlarını ödemek zorundadır.Üye aidatlarını bir yıl süre ile ödemeyen, Dernek Faaliyetlerini engelleyen veya zedeleyici söz ve hareketlerde bulunanlar ile Kanun ve tüzük hükümlerine aykırı davrananlar, Dernek yönetmeliğindeki esaslara uymayanlar, Yönetim Kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır. Bu karara karşı ilk Genel Kurul toplantısında itirazda bulunulabilir. Bu karar kesindir.

b) Üyelik için Kanunda veya tüzükte aranılan nitelikleri sonradan kaybedenlerin Dernek üyeliği kendiliğinden sona erer.

c) Üye, Dernek Kuruluş ve amacına aykırı tutum ve davranış göstermesi , Üye aidatını ödememesi ve idari ile adli yüz kızartıcı cürüm işlemesinin tespiti halinde Dernek Yönetim Kurulu kararı ile üyeliğine son verilir. Aynı zamanda üyeye bir yazı ile bildirilir. Üye ancak haklı sebeplerden dolayı Genel Kurula itiraz edebilir.

d) Her üyenin, Derneğin Faaliyetlerine ve Yönetimine katılma hakkı vardır. Dernekten çıkan veya çıkartılan üye, Dernek mal varlığından hak iddia edemez.

 

MADDE: 6 - DERNEĞİN ORGANLARI:

a) Genel Kurul

b) Yönetim Kurulu

c) Denetleme Kurulu’dan ibaret olup, gerek görülmesi halinde başka organlarda oluşturulabilir. Ancak, bu organlara, Genel Kurul, Yönetim ve Denetleme Kurullarının görev ve yetki ile sorumlulukları devredilemez.

 

MADDE: 7- GENEL KURUL VE TOPLANMA ŞEKLİ:

a) Genel Kurul Derneğin en üst organıdır. Aidatını ödeyen asil üyelerin bir araya gelmesi ile oluşur. Olağan Genel Kurul Toplantısı 3 yılda bir Mayıs ayında olağan olarak toplanır..

b) Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı ise; Yönetim ve Denetim Kurullarının gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden en az 1/5 nin yazılı istemi üzerine toplanır. Bu durumda yönetim kurulu en geç bir ay zarfında üyeleri Olağanüstü Genel Kurul toplantısına yazılı olarak çağırmak zorundadır.Genel Kurul toplantıya Yönetim Kurulunca çağrılır. Denetim kurulunun veya Dernek üyelerinin 1/5’ nin yazılı isteği üzerine Yönetim Kurulu Genel Kurul bir ay içinde toplantıya çağırmazsa Denetim Kurulu veya toplantı isteğinde bulunan Sulh Hukuk Hakimliğine müracaatla dernek üyeleri arasında üç kişilik bir heyeti Genel Kurulu toplantıya çağırmak üzere görevlendirilmesini isteyebilir.

 

 

MADDE:8 GENEL KURUL TOPLANTILARI

a) Dernek tüzüğünde belli edilen zamanlarda olağan,

b) Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır.

Olağan genel kurul toplantılarının en geç üç yılda bir yapılması zorunludur.

Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır.

 

MADDE: 9 ÇAĞRI USULLÜ

Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az onbeş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

 

MADDE: 10 - TOPLANMA USULÜ

Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. Kimlik belgesini göstermeyenler, belirtilen listeyi imzalamayanlar ile genel kurula katılma hakkı bulunmayan üyeler toplantı yerine alınmaz. Bu kişiler ve dernek üyesi olmayanlar, ayrı bir bölümde genel kurul toplantısını izleyebilirler.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazirun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir. Genel kurul, gündemdeki konuların görüşülerek karara bağlanmasıyla sonuçlandırılır. Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır.

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

Mahkemece kayyım atanması veya Medeni Kanunun 75 inci maddesinin ikinci fıkrasına göre görevlendirilme yapılması halinde, bu maddede yönetim kurulana verilen görevler bu kişiler tarafından yerine getirilir.

 

MADDE: 11- GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ:

a) Derneğin yapmış olduğu; Olağan veya Olağanüstü genel kurul toplantılarını yönetecek Geçici Divan Kurulunun oluşturulması.

b) Toplantı Gündeminin aynen veya değişiklikleriyle kabul edilmesi.

c) Dernek Yönetim ve Denetleme Kurullarının asil ve yedek üyelerinin seçilmesi.

d) Yönetim ve Denetleme Kurulu Raporlarının görüşülmesi ve ibra edilmesi.

e) Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi.

f) Dernek Yönetim Kurulunca hazırlanan çalışma programlarını görüşmek ve karar bağlamak.

g) Derneğin Federasyona katılması veya ayrılması hususunda karar vermek.

h) Derneğe üye kabulü ile üyelikten çıkma ve çıkarılma konularını müzakere ederek nihai kararı vermek.

i) Derneğin uluslararası faaliyette bulunması veya ayrılması yönünde karar vermek.

j) Gerek görmesi halinde Dernek Tüzüğünde değişiklik yapılmasına karar vermek.

k) Derneğin feshine karar vermek.

l) Dernek için taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması ile işletilmesi ve kiralanması hususlarında Yönetim Kuruluna yetki verilmesi.

m) Derneğin amaç ve hizmet konularında,kanun ve yönetmelik hükümleri dahilinde; sözleşmeli personel istihdamı veya çıkarılması hususunda Yönetim Kuruluna yetki vermek.

n) Derneğin diğer bir organına verilmemiş işleri görmek.

o) Derneğin mevcut organlarını denetler ve onları haklı sebeplerle her zaman görevden alabilir.

p) Türk medeni Kanunu, 5253 Sayılı Dernekler Kanunu ile Dernek tüzüğüne uygun olarak, Genel Kurulca yapılması istenen diğer görevlerin yerine getirilmesidir. Ayrıca,4721 sayılı Türk Medeni Kanunun 76. Maddesine göre bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile Dernek üyelerinin tamamının yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir. Bu şekilde karar alınması Olağan Toplantı yerine geçmez.

 

MADDE:12- GENEL KURULDA KARAR ALMA ŞEKLİ VE SAYISI

a) Her üyenin Genel Kurulda bir oy hakkı vardır. Üye oyunu bizzat kendisi kullanır. Vekalet yoluyla oy kullanamaz.

b) Fahri üyeler toplantıya katılabilirler. Ancak, kararlar üzerinde oy hakkı bulunmamaktadır.

c) Hiçbir Dernek Üyesi Dernek ile kendisi, eşi, üstsoyu ve altsoyu arasındaki bir hukuki işlem veya uyuşmazlık konusunda alınması gereken kararlarda oy kullanamaz.

d) Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile Dernek üyelerinin tamamının yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir. Bu şekilde karar alınması Olağan toplantı yerine geçmez.

e) Dernek toplantılarında alınan kararlara; Toplantıda bulunan ve kanuna ve tüzüğe aykırı olarak alınan Genel Kurul kararlarına katılmayan her üye kararı öğrenmesinden başlayarak bir ay içinde ve her halde karar tarihinden başlayarak üç ay içinde mahkemeye başvurmak suretiyle kararın iptalini isteyebilir. Diğer organların kararlarına karşı dernek iç denetim yolları tüketilmedikçe iptal davası açılamaz. Genel Kurul kararlarının yok veya mutlak butlanla hükümsüz sayıldığı durumlar saklıdır.

 

MADDE:13- YÖNETİM KURULU :

a) Yönetim Kurulu; Dernek Üyeleri arasından3 yıl süre ile 5 asil ve 5 yedek üye olmak üzere Genel Kurulca gizli oy tasnif sonucunda seçilerek teşekkül ettirilir.

b) Yönetim Kurulu Asil Üyelerden boşalma olduğu taktirde boşalan asil üyeliklere, sırasıyla yedek üyelerin göreve çağrılarak tamamlanması zorunludur.

c) Yönetim Kurulu üye sayısı boşalmalar sebebi ile üye tam sayısının yarısından aşağıya düşerse, Genel Kurulu kalan Yönetim Kurulu Üyeleri veya Denetim Kurulu üyelerinin bir ay içinde Olağanüstü toplantıya çağrılır. Çağrı yapılmaması durumunda üyelerden her hangi birinin isteği üzerine Sulh Hukuk Hakimi üyeler içerisinden herhangi birisini veya bir kaçını Genel Kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirilir.

d) Yönetim Kurulu; Dernek Üyeleri arasından 3 (ÜÇ) yıl süre ile 5 asil ve 5 yedek üye olmak üzere Genel Kurulca gizli oy tasnif sonucunda seçilerek teşekkül ettirilir.

Yönetim Kurulu Asil Üyelerden boşalma olduğu taktirde boşalan asil üyeliklere, sırasıyla yedek üyelerin göreve çağrılarak tamamlanması zorunludur.

 

MADDE: 14- YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ:

a) Derneğin yapılacak olan Olağan veya olağanüstü Genel Kurula hazırlamak.

b) Dernek Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunu hazırlamak.

c) Dönemlere ait Dernek Kesin hesap bütçesi ile Tahmini bütçeyi hazırlamak.

d) Üyeleri her türlü müracaatlarını değerlendirip Genel Kurula sunmak.

e) Taşınmaz mal alınması veya satılması ile her türlü kiralama işlemlerini yapmak için Genel Kuruldan yetki talep etmek.

f) Çalışma dönemlerini plan ve programlarını tanzim etmek ve genel kurula sunmak.

g) Yeni Üye kaydı yapmak ve üyelikten çıkmak isteyenlerin ve çıkarılması gerekenler hakkında nihai karar için Genel Kurula sunmak.

h) Derneği temsil etmek.

i) Yönetim Kurulu Üyelerinden boşalmalar halinde yedekleri göreve çağırmak.

j) Dernek hizmetlerinin görülmesinde üyelerin biri veya birkaçına görev vermek.

k) Derneğin amaç ve hizmetlerine yönelik araç ve gereç ile Demirbaş malzemesi satın almak.

l) Her türlü hibe ve bağışı kabul etmek.aynı amaçlı kuruluşlara bağışta bulunmak.

m) Dernek hesapları ile kayıtlarını tutarak, saklanması zorunlu evrakları muhafaza etmek.

n) Dernek gelirleri ile harcamaların yapılması hususunda bir veya birkaç üyeye gerekli yasal izinlerin alınmasından sonra yetki vermek.

o) Yapılan Olağan ve olağanüstü Genel Kurul sonuçlarına ilişkin evraklar30 gün içinde ilgili makamlara sunmak.

ö) Dernek adına iktisadi işletme açılmasına karar vermek, açılmış iktisadi işletmelere ortak olmak, şirket ve ortaklıklar kurmak;kurulmuş ortaklık ve şirketlere ortak olmak, kanunun cevaz verdiği diğer işlemleri yürütmek.

p) Dernek Tüzüğünün ve Kanunların verdiği diğer görevleri yerine getirmektir.

 

 

MADDE:15 – YÖNETİM KURULU KARAR ALMA ŞEKLİ :

 

a)Yönetim Kurulu; 5 üyenin hazır bulunması ile toplanır. Toplantıda alınacak kararlar oy çokluğu ile alınır.Ancak,Yönetim kurulu toplantısına mazereti olanlar katılmaz ise veya mazereti olmayan çağrıldığı halde toplantıya gelmeyen üye olur ise, toplantı çoğunluk ile toplanır ve gerekli kararların alır.Yönetim kurulu toplantılarına başkan çağırır,toplantıda alınacak kararların yazılmasını sekreter yürütür.

 

MADDE:16- DERNEK ŞUBELERİNİN KURULMASI :

Genel Merkez genel kurul kararı ile şube açılmasına karar verilir,

Aşağıda gösterildiği şekilde şube açarlar;

a-Genel Merkez il ve ilçelerinde en fazla bir şube açabilir.

b-Genel Merkez Yönetim kurulu, genel merkez genel kuruldan aldığı yetki ile, şubenin açılacağı yerde, en az 6 ay ikamet etmiş olan. En az 3 dernek üyesi ile şube kurucusu olarak yetki verir.

c-Şube kurmaya yetki verilen 3 üye, şube kurulacak yerin en Dernekler il Müdürlüğüne 5253 sayılı Dernekler kanunun belirlemiş olduğu evraklar ile başvurur.

 

MADDE:17 - DERNEK ŞUBE ORGANLARI :

Şube aşağıdaki gösterilen organlardan oluşur.

a- Şube genel kurulu

b- Şube yönetim kurulu

c- Şube denetleme kurulu

 

MADDE :18- ŞUBE GENEL KURULU

a-Şube olağan genel kurulu, genel merkez genel kurulundan en az 2 ay öncesinden ve şubeye kayıtlı üyelerin katılımıyla yapar.

b-Üyelerin şube genel kuruluna katılabilmeleri için aidatlarını ödemiş olmaları gerekir.

c-Şube genel kuruluna dernek yönetim kurulunca bir üye gözlemci olarak gönderilebilir.

d-Şube genel kurul toplantıları Dernekler Kanunun ve Dernek tüzüğündeki genel kurul hükümleri doğrultusunda gerçekleştirilir.

 

MADDE:19- ŞUBE GENEL KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

a-Şubeler genel kurul kararı ile, yönetim kurulu asil, ve yedek üyelerden belirleyeceği 3 kişi ile Genel Merkezi genel kurulda temsil edecek delege seçer.

b-Şube yönetim kurulu önerilerini ve bütçe taslağını görüşür ve karara bağlar.

c-Yasalarda ve dernek tüzüğünde genel kurulda yapılacağı belirtilen diğer görevleri yerine getirir.

 

MADDE :20 –ŞUBE YÖNETİM KURULU

a-Şube yönetim kurulu 5 asıl 5 yedek üye olarak şube genel kurulunca 3 yıllığına seçilir.

b-Dernek genel kurulu tarafından kurulmasına yetki verilen şubeler en geç 6 ayda bir kez şube organlarını oluşturmak üzere genel kurullarını toplarlar.

c-Yönetim kurulu üye tam sayısının yarıdan bir fazlasının hazır bulunuşu ile en az ayda bir kez, önceden kararlaştırılan yeni gün ve saatte çağrısız olarak toplanır.

d-Kararlar üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.

e-Özürsüz olarak üst üste 3 yada yılda 6 toplantıya gelmeyen üye, Yönetim kurulu üyeliğinden çıkarılır yerine yedeklerden sırasıyla alınır.

f-Şube yönetim kurulu tüm çalışmalarını tüzük, dernek genel kurulu ve dernek yönetim kurulu kararlarına uygun olarak yürütür.

g-Şube yönetim kurulu. Üyeliğe kabul edileceklerin listesini bir ay içinde dernek yönetim kuruluna bildirmekle yükümlüdür.

h-Şube yönetim kurulu, dernek tüzüğüne aykırı hareket eden ve dernekler yasasına göre üyeliğini yitirme durumunda kalan üyeleri dernekler kanununa göre üyelikten düşürür.

MADDE:21- ŞUBE DENETLEME KURULU

a-Şube denetleme kurulu, şube genel kurulunca üyeler arasından seçilen 3 asil ve 3 yedek üyeden oluşur. Görev süresi 3 yıldır.

b-Genel Merkez Denetleme kurulunun işleyiş kuralları, şube denetme denetleme kurulu içinde geçerlidir.

 

 

MADDE:22 - DENETLEME KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ İLE TEŞKİLİ:

a) Derneğin gelir ve giderlerini denetleyerek sonucunu önerileriyle birlikte Yönetim Kuruluna vermek.

b) Dernek işlerini ve mali durumunu her üç ayda bir denetleyerek denetim sonucunu bir rapor halinde Genel Kurulun toplandığı zamanlar bu kurula sair zamanda ise Yönetim Kuruluna verirler.

c) Dernekler Kanunu ve Dernek Tüzüğünün kendisine verdiği diğer görevleri yapmak.

d) Denetleme Kurulu üç asil, üç yedek üye olmak üzere 3 (ÜÇ) yıl için Genel Kurulca seçilir ve ücret alamaz. 

 

MADDE 23 - AİDATLARIN ÖDENMESİ :

Üyeler tarafından taahhüt edilen yıllık 10. YTL (On yeni türklirası) aidatlarını yıl içinde öderler.Yönetim kurulunca her yıl bütçe dönemi içerisinde artırılır.

 

MADDE 24 - DERNEĞİN GELİR KAYNAKLARI :

a) Üye aidatları

b) Teberru ve bağışlar

c) Çeşitli Gelirler

d) Derneğimizin mal varlığından elde edilen gelirler.

e) Dernekçe yapılan yayınlar, tertiplenen piyango, balo,gezi,eğlence,temsil,konser, bilimsel amaçlı düzenlenen kongre, özel sportif yarışmalar ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler.

f) Kurum ve Kuruluşlar ile Yurt içi veya dışı gerçek ve tüzel kişilerden yapılacak her türlü hibe ve bağışlardan ibarettir.

g) Spor müsabakalarından elde edilen gelirler.

h) 2860 sayılı Yardım toplama kanununa göre tertiplenecek bağış ve yardımlar.

 

MADDE 25 – YÖNETİM KURULU GÖREVLERİ VE ÜCRET ÖDEME ŞEKLİ : 

 

A- BAŞKAN: Dernek Yönetim Kurulunun çalışması, Dernek işlerinin yürütülmesi ile görevli olup, herhangi bir nedenle bulunamazsa bu görev ikinci başkan tarafından yürütülür.

B- BAŞKAN YARDIMCISI: Başkanın vekilidir. Derneğin faaliyetlerinde başkana yardımcı olur.Başkan bulunmadığı zaman başkanın yetkilerine sahiptir.

C- MUHASİP: Dernek; gelir-gider, banka çekleri, sarf dosya ve defterlerini tutmakla görevlidir. Ayrıca aidat toplamakla da görevlendirilebilir.

D- SEKRETER: Dernekle ilgili bilumum yazışmaları yapmak, kararları deftere geçirmekle görevlidir.

E- YÖNETİM KURULU ÜYESİ: Aidatları toplamak, bankaya para yatırmak, bankadan para çekmekle görevlidir.

 

Derneğe ait vazifelerin yapılmasından dolayı derneğe kayıtlı üye sayısının 100 kişiyi geçmesi halinde dernek hizmetlerini gönüllüler veya yönetim kurulu kararı ile göreve başlatılan ücretliler aracılığı ile yürütülür. Ancak kamu görevlisi olmayan yönetim ve denetim kurulu başkanları ve üyelerine ücret verilebilir. Verilecek ücret, yolluk, her türlü ödenek ve tazminatlar mevcut yasalar çerçevesinde genel kurul tarafından tespit olunur.

Yönetim ve Denetim kurulu üyeleri haricindeki oluşturulan kurulların üyelerine; ücret, huzur hakkı, başka bir ad altında herhangi bir şekilde ödeme yapılmaz.

 

MADDE:26 - DERNEĞİN DEFTER TUTMA ESASLARI VE TUTMASI GEREKEN DEFTERLER:

Dernekler Kanununa ve diğer kanunlara uygun olarak tutulacak defterler

Dernekler işletme hesabı esasına göre defter tutarlar. Ancak, yıllık brüt gelirleri 2005 yılı için 500 Bin YTL’yi aşan dernekler takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutarlar.

İşletme hesabı esasına göre defter tutan dernek, yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutabilirler.

Bilanço esasına geçen dernekler, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşerlerse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönebilir.

Ticari işletmesi bulunan dernekler, ticari işletmeleri için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutarlar.

Dernek aşağıda yazılı defterleri tutarlar.

a) İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1) Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

2) Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

3) Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

4) Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.

5) İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

6) Alındı Belgesi Kayıt Defteri : Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

 

b) Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1) (a) bendinin 1, 2, 3 ve 6 ncı alt bentlerinde kayıtlı defterleri bilanço esasında defter tutan dernekler de tutarlar.

2) Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

Bu maddede sayılan ve derneklerce tutulması zorunlu olan defterlerin dernekler biriminden veya noterden onaylı olması zorunludur.

 

 

MADDE:27- TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ:

Derneğin Tüzüğü Dernekler Kanununa göre Genel Kurul toplantısına katılan üyelerinin 2/3’nün oyu ile değiştirilir.

 

MADDE: 28 - DERNEĞİN MALLARI VE PARASININ KORUNMASI

Derneğin menkul ve gayrimenkul malları hakkında idare heyetince sahifeleri tasdik edilmiş derneğe ait defterler de tutulur.

Yönetim kurulu mallar hakkında lüzumlu muhafaza tedbirleri alınır. İcap ettiği takdirde bunların sigortasını yaptırır. Derneğin gereğinden fazla bulunan nakdi banka veya finans kurumlarına yatırılabilir. Bankadan para çekmeye Başkan ile yönetim kurulu üyelerinden herhangi birisi MÜŞTEREK yetkilidir. Başkan bulunmadığı zaman başkan yardımcısı aynı şekilde yetkilidir.

 

MADDE: 29 - DERNEĞİN FESHİ VE MAL VARLIĞININ TASFİYE ŞEKLİ

a) Derneğin feshine genel kurul karar verir. Fesih kararı verebilmek için Tüzüğe göre genel kurula katılma hakkına sahip üyelerin en az 2/3’nün toplantıya katılması şarttır. Bu suretle çoğunluk elde edilemediği taktirde, ikinci toplantı bir hafta sonra yapılır.Bu toplantıda üye sayısı ne olursa olsun fesih konusu görüşülür, bu halde de karar mevcudun 2/3’nün oyu ile alınır.

b) Derneğin fesih kararı Yönetim Kurulu tarafından beş gün içinde Mahallin en büyük Mülki Amirine bildirilir. Fesih kararı ile birlikte yönetim kurulunca tasfiye işlemleri sonuçlandırılır.. Bu kurul alacak ve borçları tasfiye ettikten sonra Dernekler Kanunu gereğince sonuçlandırılır, kalan mal ile para varlığı ve borçları TÜRKİYE KIZILAY CEMİYETİ ’ne veya devralan makamın belirleyeceği dernek, işletme veya kurulaşa devredilir.

 

MADDE: 30 - DERNEK GELİR VE GİDERLERİ:

a) Gelir tahsilatı Dernek tarafından matbuaya bastıralan alındı belgeleri(Dernek Gelir Tahsilat Makbuzu) ile yapılır.

b) Alındı belgesinin asıl ve kopyalı sayfaları, Derneğin adı, Merkezi ve kod numarasını gösteren kaşe ile damgalandıktan sonra kullanılması ve Dernek mührü ile yönetim kurulunca yetkilendirilen üyenin imzasının bulunması zorunludur.

c) Alındı belgeleri sırasıyla, alındı belgesi kayıt defterine kaydedilir.

d) Alındı belgeleri kullanıldıktan sonra dip koçanları ile kopyaları beş (5) yıl süre ile saklanması zorunludur.

e) Alındı belgesinde ödeme ve bağışta bulunanın açık kimliği ile gelirin nevi yazılması zorunludur.

f) Derneğin bütün gelir ve giderlerinin düzenlenmesi, Yönetim Kurulunun yetkisindedir. Bütün gelir ve giderler Yönetim Kurulu kararı ile yapılır. Giderler fatura,makbuz,harcama belgesi ve imza karşılığında yapılır.

g) Derneğin yapmış olduğu her türlü gelir ve gider işlemlerine ait gerekli kayıtları yapılarak söz konusu belgelerin en az beş (5) yıl süre ile muhafaza edilmesi zorunludur.

 

MADDE:31- DERNEĞİN İÇ DENETİM ŞEKLİ: Derneğin Denetimi denetleme kurulunca yapılır. Ayrıca yönetim kurulunca bir karar alınması halinde iç ve dış denetimi mesleğinde uzman ve ilgili odasına kayıtlı meslek mensubuna ücret karşılığı mali denetimi yaptırılır ve bir rapor halinde toplandığında genel kurul üyelerine raporla bildirilir.Yönetim kurulu mali müşavirlik ücretini belirlemekle yetkilidir.Denetim şekli aşağıdaki gibidir.

a) Muamele ve hesapların mevzuat,tüzük ve yönetmenlik hükümlerine uygunluğunu incelemek.

b) Kontrollerde tahkik ve ıslahı gerektiren haller görüldüğü taktirde durumu Yönetim Kuruluna bildirmek.

c) Yönetim Kuruluna en az altı (6) ayda bir müşahede, tetkik ve teftiş neticeleri ile birlikte mütealalarını itfa eden raporlar vermek.

 

MADDE:32 - YARDIM VE İŞBİRLİĞİ:

Dernekler tüzüklerinde gösterilen amaçları,çalışma koşulları ve çalışma biçimleri arasında açıkça belirtmek kaydıyla işçi, işveren sendikalarından ve mesleki kuruluşlardan, vakıflardan, maddi yardım kabul edebilir ve adı geçen kurumlara maddi yardımda bulunabilir. Kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanına giren konularla ilgili ortak projeler yürütebilir. Bu projelerde kamu kurum ve kuruluşları, proje maliyetinin en fazla Yüzde ellisi oranında ayni ve nakdi katkıda bulunabilir.

 

MADDE:33 - ÜST KURULUŞ KURMALAR(FEDERASYON);

Derneklerin üst kuruluş kurmalar veya Federasyon oluşturmaları; Kuruluş amaçları aynı olan en az beş (5) derneğin, bu amaçlarını gerçekleştirmek üzere üye sıfatıyla bir araya gelmeleri suretiyle kurulacağı belirtilmiştir. Gerekli görülmesi halinde; Dernek Genel Kurul kararıyla; bir çerçevede kamu yararına çalışan Derneklerden olma şartı aranmaksızın kuruluş amaçları aynı olan beş (5) dernek bu amaçlarını gerçekleştirmek üzere üye sıfatıyla bir araya gelmek suretiyle federasyon oluşturabilirler.

 

MADDE 34 - DERNEĞİN BORÇLANMA USULLERİ :

Dernek amacını gerçekleştirmek için; Yönetim kurulu üyelerinden, yurt içinden ve yurt dışından, kamu yada özel sektöre ait kurum ve kuruluşlardan, gerçek ve tüzel kişilerden veya ticari bankalardan, finans kurumlarına kısa ve uzun vadeli kredi temin edebilir, borçlanmalar yapabilir. Bununla ilgili olarak anlaşma ve sözleşmeler yapabilir.

Bu sözleşmeleri Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim kurulundan herhangi birisinin atacakları MÜŞTEREK imzaları ile akd ve imzalarlar. 

 

MADDE:35 - YÜRÜRLÜLÜK:

İş bu tüzük, 5253 sayılı Dernekler kanununa ve 4721 Sayılı TMK göre Mülki amirlikçe yasaya uygunluğu tasdik edildikten sonra yürürlüğe girer.Bu tüzükte hüküm bulunmayan hallerde Dernekler kanunu ve 4721 Sayılı TMK göre yürütülür.

 

MADDE:36 - SON HÜKÜMLER:

İş bu tüzük; “ Türk Moleküler Tıp Derneği” Dernek Yönetim Kurulu Başkanlığınca yürütülür.Kurucu Üyeler
(Kuruluş Sırasında Belirtilen Sıraya Göre Yazılmıştır)


Turgay İsbir
Nezih Hekim
Makbule Aydın
Hülya Yılmaz-Aydoğan
Bedia Çakmakoğlu
Oğuz Öztürk
İlhan Yaylım